Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1816-НС
София, 23 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3-4 от 23.03.2023 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1697-НС от 22.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., от Константина Стефанова Кипрова, чрез упълномощения представител Александър Георгиев Данаилов.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на 78 (седемдесет и осем) лица – представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- декларация по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 78 (седемдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 78 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 72 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 72 (седемдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Николай Здравков Камбуров

 

2.

Красимир Стоянов Корфонозов

 

3.

Албена Димитрова Златарова

 

4.

Надка Йорданова Бончева

 

5.

Иванка Иванова Бенкина

 

6.

Мариела Бориславова Евгениева

 

7.

Ивайло Мариянов Неделчев

 

8.

Анета Станимирова Стойчева

 

9.

Румен Здравков Ботев

 

10.

Константин Кирилов Кожухаров

 

11.

Иван Данев Спасов

 

12.

Самет Аляйдин Юсуф

 

13.

Севдалина Радославова Стоянова

 

14.

Теодора Тодорова Илиева

 

15.

Мануел Благовестов Сяров

 

16.

Станислав Стоилов Стоянов

 

17.

Благовест Георгиев Сяров

 

18.

Димитър Минков Василев

 

19.

Мирослав Иванов Хаджиев

 

20.

Даниела Георгиева Йолова

 

21.

Петър Кънев Тодоров

 

22.

Ирена Тодорова Михова

 

23.

Свилена Христова Боянова

 

24.

Магдалена Радославова Златанова

 

25.

Йоана Юлианова Михова

 

26.

Ирина Цветанова Илиева

 

27.

Стефка Николова Йорданова

 

28.

Емил Атанасов Тюлеков

 

29.

Галина Валентинова Николова

 

30.

Красимира Недялкова Николова

 

31.

Надя Стефанова Жекова

 

32.

Здравка Йорданова Михайлова

 

33.

Дарина Иванова Григорова

 

34.

Георги Костадинов Веждарски

 

35.

Величка Милушева Божинова

 

36.

Михаил Петков Божинов

 

37.

Димитър Маринов Сапунджиев

 

38.

Нели Венциславова Христова

 

39.

Анка Ангелова Илиева

 

40.

Цветанка Георгиева Матева

 

41.

Стоянка Дончева Петкова

 

42.

Дамян Драгомиров Дамянов

 

43.

Стоян Димитров Стоянов

 

44.

Надка Рачева Стоянова

 

45.

Върбинка Стоянова Димитрова-Бенева

 

46.

Ива Стефанова Барбукова

 

47.

Иван Братоев Рачев

 

48.

Грета Денчева Маринова

 

49.

Нихат Османов Яшаров

 

50.

Наталия Димитрова Георгиева

 

51.

Емилия Йорданова Тодорова

 

52.

Валентина Цонева Павлова

 

53.

Нина Борисова Димитрова

 

54.

Антония Йорданова Бодурова

 

55.

Красимир Петров Русинов

 

56.

Галина Мирчева Димитрова

 

57.

Марийка Стефанова Белчева

 

58.

Радка Георгиева Станкова

 

59.

Павлина Милкова Йорданова

 

60.

Стоян Николаев Гущеров

 

61.

Ралица Светославова Георгиева

 

62.

Росица Петрова Йорданова

 

63.

Светла Богомилова Бонева

 

64.

Илиян Красимиров Памуков

 

65.

Генади Данаилов Маринов

 

66.

Данаил Маринов Луков

 

67.

Валентин Димитров Ценков

 

68.

Александър Гавраилов Златков

 

69.

Минко Гецов Минков

 

70.

Дойчин Йорданов Недков

 

71.

Преслав Енчев Енев

 

72.

Севдалина Миленова Маринова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения