Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1816-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Берковица

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-26 от 20.05.2020 г. е постъпило заявление от Гроздан Георгиев Генов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Берковица. Предлага се за член на ОИК – Берковица, да бъде назначена Петя Тодорова Христова на мястото на Биляна Милотинова Стаменова, освободена с Решение № 1701-МИ от 03.12.2019 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Петя Тодорова Христова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Берковица, област Монтана, Петя Тодорова Христова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Берковица, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения