Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1816-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Берковица

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-26 от 20.05.2020 г. е постъпило заявление от Гроздан Георгиев Генов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Берковица. Предлага се за член на ОИК – Берковица, да бъде назначена Петя Тодорова Христова на мястото на Биляна Милотинова Стаменова, освободена с Решение № 1701-МИ от 03.12.2019 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, копие от диплома за завършено висше образование на Петя Тодорова Христова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Берковица, област Монтана, Петя Тодорова Христова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Берковица, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения