Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1816-МИ/НР
София, 4 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-140 от 27.08.2015 г. от кмета на община Пазарджик, област Пазарджик, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Пазарджик.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 21.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

На консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение състава и длъжностите председател на Общинската избирателна комисия в община Пазарджик. Не е постигнато съгласие за длъжността заместник-председател и секретар.

Протоколът е подписан от всички участници, с изключение на представителя на партия „Движение за права и свободи". Последният е депозирал писмено възражение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова-Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
СЕКРЕТАР: Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Сашо Асенов Гешев
Георги Лазаров Добрев
Виолета Стефанова Ценова
Ивайла Николова Георгиева
Боряна Чавдарова Дунгарова
Стойко Николов Власев
Петър Петров Белчев
Емилия Петрова Лазарова

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения