Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1815-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димитровград, област Хасково

Постъпило е предложение до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-8 от 27.05.2020 г. от Койчо Вълчев, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ за назначаване на Иван Желязков Караиванов за член на ОИК – Димитровград, на мястото на Милена Горанова Зетова, освободена с Решение № 1807-МИ от 14 май 2020 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Желязков Караиванов и копие от пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Димитровград, област Хасково, Иван Желязков Караиванов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения