Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1812-МИ
София, 4 май 2012 г.

ОТНОСНО: жалба от Никола Дочев – председател на Общинския съвет в община Стамболийски, област Пловдив, против Решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

С жалба, вх. №552 от 03.05.2012 г. на ЦИК, подадена от Никола Дочев - председател на Общинския съвет в община Стамболийски, област Пловдив, се оспорва решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Стамболийски, като незаконосъобразно. Наведени са доводи за липса на правно основание за издаване на решението, което е немотивирано и необосновано.

Централната избирателна комисия, след като обсъди постъпилата жалба, намира следното:

С решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. Общинската избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив, е разпоредила на председателя на Общинския съвет в община Стамболийски и на общинската администрация да предоставят на комисията следните документи: поканите за свикване на общинските съветници на сесиите на 2, 12 и 25 април 2012 г.; доказателства за получаване на поканите за заседанията, присъствената книга, протоколите от проведените заседания и запис на сесиите на Общинския съвет. Решението е било прието по повод сигнал на Атанас Венков Мавродиев и ПП "ВМРО - БНД" с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на изрично посочени 12 общински съветници.

До произнасяне на ЦИК жалбата бе оттеглена от нейния подател - Никола Дочев, председател на Общинския съвет в община Стамболийски, по факс с вх. № 557 от 04.05.2012 г.

Предвид оттегляне на жалбата Централната избирателна комисия намира, че същата следва да бъде оставена без разглеждане и производството по нея прекратено.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Никола Дочев - председател на Общинския съвет в община Стамболийски, област Пловдив, против решение № 236-ПВР/МИ от 27.04.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив, и прекратява производството поради оттеглянето на жалбата.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения