Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1809-МИ
София, 21 май 2020 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Айтос, област Бургас

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-22 от 13.05.2020 г. от Димитър Бойчев Петров – областен координатор ПП ГЕРБ – Бургас, за промяна в ОИК – Айтос. Предлага се на мястото на Стефан Костадинов Костадинов – член на ОИК – Айтос, да бъде назначена Ралица Златанова Момчева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 47 от 24.03.2020 г. на Стефан Костадинов Костадинов, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Ралица Златанова Момчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Стефан Костадинов Костадинов като член на ОИК – Айтос, област Бургас, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Айтос, област Бургас, Ралица Златанова Момчева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения