Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1806-НС
София, 22 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Николов Таслаков – кандидат за народен представител от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 117-НС от 19.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив област

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-15-171/1 от 21.03.2023 г. от Стоян Николов Таслаков – кандидат за народен представител от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 117-НС от 19.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив област, ведно с цялата административна преписка по приемане на решение № 117-НС от 19.03.2023 г.

С обжалваното решение № 117-НС от 19.03.2023 г. РИК – Пловдив област, не е установила нарушение по сигнал с вх. № 1/16.03.2023 г. от Стоян Таслаков. В сигнала до РИК се сочат нарушения на изборното законодателство, осъществени на територията на област Пловдив, от Георги Мараджиев – кмет на община Стамболийски, Мария Вълканова – кмет на община Перущица, и Вежди Рашидов – кандидат за народен представител от коалиция „ГЕРБ-СДС“, а именно: предизборна агитация в нарушение на добрите нрави, забранена от чл. 183, ал. 4 ИК, както и нарушаване на основен принцип в провеждането на изборите – чл. 3, ал. 1 ИК. Към сигнала е приложен снимков материал.

С подадената жалба до Централната избирателна комисия се иска отмяна на решение № 117-НС от 19.03.2023 г. на РИК – Пловдив област, и установяване нарушенията на чл. 183, ал. 4 ИК, чл. 3, ал. 1 ИК, както и по чл. 182, ал. 1 ИК, извършени от Георги Мараджиев – кмет на община Стамболийски, Мария Вълканова – кмет на община Перущица, и Вежди Рашидов – кандидат за народен представител от коалиция „ГЕРБ-СДС“, алтернативно да се върне преписката на РИК – Пловдив област.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима и същата следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК – Пловдив област, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Следователно лицето, депозирало сигнала пред РИК, съответно жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стоян Николов Таслаков – кандидат за народен представител от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 117-НС от 19.03.2023 г. на Районна избирателна комисия – Пловдив област.

Решението на РИК – Пловдив област, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК – Пловдив област, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения