Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1804-НС
София, 21 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-173/1 от 20.03.2023 г. е препратена от РИК – Русе жалба от Тодор Петков Савов – пълномощник и кандидат за народен представител от листата на ПП „Възраждане“ в 19 изборен район – Русенски, срещу решение № 59-НС от 17.05.2023 г. на РИК – Русе, ведно с преписката по издаване на оспорваното решение на РИК.

С оспореното решение РИК – Русе, е установила извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс на територията на гр. Ветово, община Ветово, на определени от кмета на община Русе места за предизборна агитация. Указала е на кмета на община Ветово да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183, ал. 5 ИК, като е отказала да образува административно-наказателно производство поради неустановена самоличност на нарушителя на деянието.

Жалбоподателят твърди, че решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе е незаконосъобразно и моли Централната избирателна комисия да даде съответните указания на РИК – Русе, за да упражни комисията правомощията си, предвидени в чл. 495, ал. 1 ИК, ако се установят извършителите на деянието.

След като се запозна с преписката по издаване на оспореното решение в цялост, Централната избирателна комисия прави следните изводи:

Съгласно чл. 498 ИК установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид което и в съответствие с установената практика специалната норма на чл. 498 ИК изключва приложението на общата разпоредба на чл. 73 ИК за обжалваемост на решенията на РИК.

Отделно, за жалбоподателя не се установяват настъпването на неблагоприятни последици с постановяването на оспореното решение на РИК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима като предявена против акт, който не подлежи на обжалване пред ЦИК.

 

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения