Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1803-МИ
София, 5 май 2020 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ихтиман, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-257 от 24.04.2020 г. е постъпило предложение от Тони Петров Кацаров – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Ихтиман. Предлага се на мястото на Иво Димитров Тодоров – председател на ОИК – Ихтиман, да бъде назначена Стефани Владимирова Балабанова Добрева – досегашен член на ОИК, а на мястото на Стефани Владимирова Балабанова Добрева като член да бъде назначена Мария Богомилова Вакарелийска.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 23 от 17.04.2020 г. на Иво Димитров Тодоров; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Стефани Владимирова Балабанова Добрева и Мария Богомилова Вакарелийска.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Иво Димитров Тодоров като председател на ОИК – Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ихтиман, Софийска област, Стефани Владимирова Балабанова Добрева, ЕГН …, досегашен член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ихтиман, Софийска област, Мария Богомилова Вакарелийска, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК – Ихтиман, да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения