Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1800-МИ
София, 05.05.2020

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо вх. № МИ-15-225/17.03.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 264 от 28.02.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Бойка Любенова Пъшева като кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен. С допълнително писмо вх. № МИ-15-225/04.05.2020 г., ОИК е уведомила ЦИК, че с решение № 269-МИ от 13.03.2020 г. е приела решение за уведомяване на ЦИК за влязло в сила решение № 264 от 28.02.2020 г.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Плевен, с вх. № МИ-15-225/17.03.2020 г., с което прилагат решение № 264-МИ/28.02.2020 г. и писмо с вх. № МИ-15-225/04.05.2020 г., с което прилагат решение № 269-МИ/13.03.2020 г.; писмо с изх. № 90-03-441/15.04.2020 г. от ГД ГРАО в МРРБ относно справка за броя на населението на с. Бохот. Съгласно справката в кметство Бохот, община Плевен, област Плевен, има регистрирани 520 жители по постоянен адрес, поради което кметство Бохот отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен.

Председател: Стефка Стоева

Зам. председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения