Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
София, 6 юни 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на коалиция „Средна Европейска Класа“, регистрирана с Решение № 150-НС 26.05.2021 г на ЦИК, поради настъпило обстоятелство по чл. 144, ал. 3 ИК

На 5 юни 2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Георги Василев Манев, представляващ партия „Средна Европейска Класа“, с което се изразява воля за напускане на КП „Средна европейска класа“. Заявлението е депозирано от Светозар Стоянов Съев, представляващ коалиция „Средна Европейска Класа“ заедно и поотделно с Георги Василев Манев, и е вписано в регистъра на коалициите под № 9 от 5 юни 2021 г. Към заявлението е приложено Решение за оттегляне на ПП „Средна Европейска Класа“ от коалицията.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението за промяна в състава на коалицията, установи следното:

Коалиция „Средна Европейска Класа“ е регистрирана с Решение № 150-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК и е вписана в Регистъра на коалициите на ЦИК под № 9 от 26 май 2021 г. В състава на коалицията влизат две партии – ПП „Средна Европейска Класа“ и ПП „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“. Коалицията се представлява заедно и поотделно от Георги Василев Манев и Светозар Стоянов Съев.

Заявлението за промяна в състава на коалицията е подадено в срока по чл. 144, ал. 1 ИК и в него изрично се заявява искане за напускане на партия „Средна Европейска Класа“ от състава на коалицията. Видно от Решение № 150-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. коалицията е образувана от две партии. Съгласно чл. 144, ал. 3 ИК в случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията на коалицията се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии. С напускането на партия „Средна Европейска Класа“ от състава на коалицията се нарушават изискванията на чл. 144, ал. 3 ИК, поради което Централната избирателна комисия следва да заличи регистрацията на коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 3 и 8 от Изборния кодекс и т. 29 и 31 от Решение № 33-НС от 18 май 2021 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на коалиция „Средна Европейска Класа“, регистрирана с Решение № 150-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК, поради напускане състава на коалицията на ПП „Средна Европейска Класа“.

АНУЛИРА издаденото удостоверение на коалиция „Средна Европейска Класа“.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения по реда на чл. 129 ал. 1 т. 1 от ИК безлихвен депозит от КП „Средна Европейска Класа“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения