Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1799-НС
София, 20 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А А К срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-22-157 от 17.03.2023 г. от А      А      К       срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик. Административната преписка по оспореното решение е представена на ЦИК от РИК 13 – Пазарджик, по електронна поща на 16.03.2023 г. и в оригинал на 17.03.2023 г.

С оспореното решение № 83-НС от 13.03.2023 г. РИК 13 – Пазарджик, е установила нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 ИК от страна на Васка Йорданова Рачева, Кирил Николаев Тодорин, Радослав Иванов Лютаков, Стефан Неделчев Мирев, Христина Георгиева Венчева, оправоомощава зам.-председателя на РИК 13 – Пазарджик, да състави актове за установяване на административно нарушение на изброените лица, както и е указано на кмета на община Септември да премахне агитационните материали. Със същото решение е допуснато предварително изпълнение в частта относно премахването на агитационните материали.

С депозираната жалба се оспорва в цялост решението на РИК 13 – Пазарджик, като неправилно, незаконосъобразно и неоснователно, като се иска неговата отмяна.

Към жалбата е приложено Определение № 379/15.03.2023 г. на Административен съд – Пазарджик, постановено по адм. дело 276/2023 г. по описа на съда. Жалбоподателят изрично заявява, че при разглеждането на жалбата му Централната избирателна комисия следва да вземе предвид мотивите на съда относно преценката за допустимост на жалбата му.

Централната избирателна комисия след преценка на приобщените към преписката доказателства и представеното към жалбата Определение счита, че подадената жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

На първо място, жалбоподателят не е сред кръга на лицата, имащи правен интерес от обжалване на Решение № 83-НС/13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик. Аргументи в тази посока са изложени и от Административния съд в цитираното Определение № 379/15.03.2023 г., където изрично е коментирана допустимостта на жалбата. Следва да се отбележи, че в жалбата си лицето прави няколко неправилни прочита на мотивите на административния съд – освен относно наличието на правен интерес за обжалване, така също и относно правомощията на районните избирателни комисии да указват на кметовете на общини да премахват агитационни материали, тъй като в мотивите си съдът коментира единствено разпореждането за предварителното изпълнение на указанията на РИК 13 – Пазарджик, като развива тезата, че условието за незабавност на изпълнението произтича от безусловното законово определено задължение по чл. 186, ал. 1, изр. първо ИК кметовете, по решение на районната или общинската избирателна комисия, да премахват агитационните материали.

Освен горното, независимо от качеството, в което лицето подава жалбата, същата е недопустима като предявена против акт, който не подлежи на обжалване. Установеното нарушение на забраната по чл. 183, ал. 3 във връзка с чл. 184, ал. 1 ИК съставлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лица, извършили административни нарушения в хода на изборния процес. Характерът и съдържанието на така постановеното съставлява акт, поставящ начало на процедурата по налагане на административно наказание. По отношение на това разпоредително действие – установяване на административно нарушение, чл. 498 ИК изрично препраща към разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. По този специален ред на съдебно обжалване подлежи единствено крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага административно наказание.

В конкретния случай настоящата жалба се явява предявена против акт, който не подлежи на обжалване, като в същата посока е и постановената безпротиворечива съдебна практика на Върховния административен съд по дела с идентичен предмет, например Определение 8945/13.10.2022 г. по адм. д. 9458/22 по описа на ВАС, Определение 10870/28.10.2021 г. по адм. д. 10731/21 по описа на ВАС, Определение 7764/23.05.2019 г. по адм. д. 5854/19 по описа на ВАС.

Централната избирателна комисия при така установеното намира, че жалбата е процесуално недопустима като подадена срещу решение, постановено по част трета на ИК „Административнонаказателни разпоредби“, с което е започнала административнонаказателна процедура по издаване на акт за установено нарушение на ИК, в която процедура на обжалване подлежи крайният акт – наказателно постановление. Същото се обжалва пред районния съд по реда на ЗАНН, където заинтересованите лица да реализират правото си на защита и да излагат мотиви по същество и за незаконосъобразност или неправилност на решението на РИК, съответно издадените АУАН и НП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № НС-22-157 от 17.03.2023 г. от А  А      К       , срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения