Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1795-МИ
София, 24 април 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Я. Р. М. срещу решение № 116-МИ от 10.02.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, област Варна

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-8\2 от 11.02.2020 г. е постъпила жалба от Я. Р. М. срещу решение № 116-МИ от 10.02.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, област Варна, с което е отказано да бъдат прекратени пълномощията на Георги Минчев Тронков като кмет на община Вълчи дол.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК – Вълчи дол е незаконосъобразно, поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия след като се е запознала с жалбата и решението на ОИК е намерила, че на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА то подлежи на оспорване пред Административен съд – Варна по реда на чл. 459 ИК, поради което е препратила жалбата по компетентност на съда.

С определение № 420/18.02.2020 г., по адм. дело № 436/2020 г. Варненският административен съд е оставил без разглеждане жалбата, прекратил е съдебното производство и е изпратил жалбата по подведомственост на ЦИК за разглеждане.

С писмо изх. № МИ-08-23\1/28.02.2020 г. Централната избирателна комисия отново препраща по компетентност на Административен съд – Варна жалбата на Я. Р. М., срещу решение № 116-МИ от 10.02.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, в отговор на което председателят на Административен съд – Варна, уведомява ЦИК, че не е допустим процесуален механизъм, чрез който делото да се връща от административния орган отново в съда след прекратяването му.

Централната избирателна комисия след направена служебна проверка на сайта на Административен съд – Варна, установи че по подадена жалба до съда от Я. Р. М. срещу решение № 116-МИ от 10.02.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, има образувано и друго административно дело № 486/2020 г., по което с определение № 432/19.02.2020 г. на съдията-докладчик, жалбата е оставена без разглеждане като недопустима, поради липса на правен интерес. Така постановеното определение е обжалвано пред Върховен административен съд.

Централната избирателна комисия в изпълнение на определение № 420/18.02.2020 г., постановено по адм. дело № 436/2020 г. на Административен съд – Варна и писмо на председателя на съда, приема за разглеждане жалбата.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

Предмет на оспорване е решение на ОИК – Вълчи дол, с което на основание чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, се отказва да се прекратят предсрочно пълномощията на избран кмет на община Вълчи дол. За да постанови горното решение комисията е приела, че не са налице основания за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, тъй като същият е спазил изискването на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, да уведоми Общинския съвет – Вълчи дол и ОИК – Вълчи дол в законоустановения едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, както и да предприеме действия за прекратяване дейността на едноличния търговец и участието в дружеството с ограничена отговорност.

В разпоредбата на  чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА законодателят изрично е определил лицата и страните, които имат право да обжалват решенията на ОИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета и отказите на ОИК по  чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА. Съгласно същата разпоредба това са заинтересуваните лица, централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица.

Видно от жалбата е, че същата е депозирана от Я. Р. М. в качеството й на кандидат за кмет Вълчи дол на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., а не като лице, представляващо партия или коалиция по устав или решение за образуване на коалиция, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, поради което жалбоподателката не е измежду лицата, които имат право на оспорване на решението на ОИК.

Същата не се явява заинтересовано лице по смисъла на  чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като обжалваното решение на Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, не засяга или застрашава нейни права, нито да поражда за нея задължения.

Активната процесуална легитимация е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на подадената жалба, като в настоящия случай се установява, че жалбоподателката не е сред посочените в чл. 42, ал. 5 ЗМСМА лица имащи право да обжалват оспорваното решение, поради което жалба се явява недопустима, като подадена от лице без правен интерес.

Предвид горното жалбата на Я. Р. М. срещу решение № 116-МИ/10.02.2020 г.  на Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 ИК и чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, е отказано да се прекратят пълномощията на Георги Минчев Тронков като кмет на община Вълчи дол, следва да се остави без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я. Р. М. срещу решение № 116-МИ от 10.02.2020 г. на ОИК – Вълчи дол, област Варна.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Вълчи дол.

Решението на ОИК – Вълчи дол подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез ОИК – Вълчи дол в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения