Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1794-НС
София, 18 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А К срещу решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-15-134 от 13.03.2023 г. от А К срещу решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик.

С решение № 81-НС от 09.03.2023 г. РИК 13 – Пазарджик, се е произнесла по сигнал, с вх. № 1-ЖС/09.03.2023 г., подаден от А               К       с твърдени нарушения на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, а именно нарушаване на добрите нрави, тъй като на материали, разположени на територията на община Септември: билборд на входа на гр. Септември откъм с. Варвара; билборд на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Калина“; билборд на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Ал. Стамболийски“ (пред Банка ДСК); брандирана фасада на сграда на кръстовището на бул. „България“ с ул. „Иван Вазов“; билборд на входа на гр. Септември откъм с. Злокучене, са изобразени кандидатът за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ-СДС за 13 МИР – Пазарджик, Стефан Мирев и кметът на община Септември г-жа Васка Рачева.

Районната избирателна комисия – Пазарджик, след запознаване с представените материали по преписката и проект за решение относно установяване нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на Васка Рачева и Стефан Мирев; оправомощаване на председателя на Районна избирателна комисия – Пазарджик, да състави актове за установяване на нарушение на тези лица; указание към кмета на община Септември за премахване на посочените по-горе агитационни материали, намиращи се на територията на община Септември; допускане на предварително изпълнение, е отхвърлила с решение № 81-НС от 09.03.2023 г. предложения проект по смисъла на чл. 70, ал. 4 от Изборния кодекс поради липса на мнозинство, т.е. по същество е налице отхвърляне на сигнала.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, да бъде отменено.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до РИК 13 – Пазарджик, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК 13 – Пазарджик, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК 13 – Пазарджик, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А      К       срещу решение № 81-НС от 09.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 13 – Пазарджик.

Решението на РИК 13 – Пазарджик, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, чрез РИК 13 – Пазарджик, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения