Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1792-МИ
София, 24 април 2020 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Септември, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-251 от 14.04.2020 г. от Атанас Иванов Узунов – общински ръководител и упълномощен представител ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Септември. Предлага се на мястото на Мануел Христов Манчев – председател на ОИК – Септември, да бъде назначена Виолета Атанасова Близнакова.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 361 от 13.04.2020 г. на Мануел Христов Манчев, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Виолета Атанасова Близнакова, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Мануел Христов Манчев като председател на ОИК – Септември, област Пловдив, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Септември, област Пловдив, Виолета Атанасова Близнакова, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1810-МИ/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения