Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1791-МИ
София, 24 април 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пловдив, област Пловдив,

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-238 от 16.04.2020 г. от Стайко Веселинов Танев, за освобождаването му като член на ОИК – Пловдив, поради несъвместимост. Към заявлението са приложени следните документи: заверено копие от заповед № 7/02.04.2020 г. на община Пловдив – район „Северен“, писмо до ЦИК с вх. № МИ-15-238/16.04.2020 г. в оригинал от Стайко Танев

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Пловдив, област Пловдив, Стайко Веселинов Танев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения