Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1790
София, 10 април 2020 г.

ОТНОСНО: провеждане на заседания на Централната избирателна комисия от разстояние до отмяна на извънредното положение

Във връзка с пандемията от коронавирус и борбата за ограничаване на заразата и спазване на въведените изисквания за социална дистанция по време на извънредното положение в Република България, както и с цел опазване на живота и здравето на членовете на Централната избирателна комисия и на служителите в администрацията й при усложняващата се епидемична обстановка и на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 9 април 2020 г., в сила от 9 април 2020 г.), чл. 53 и чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

До отмяната на извънредното положение в Република България Централната избирателна комисия ще провежда заседания от разстояние при осигуряване на пряко и виртуално участие на членовете на Комисията при спазване на изискванията за кворум, лично гласуване, начин на приемане на решенията и изготвяне на протокол за проведеното заседание.

За неуредените въпроси в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и настоящето решение се прилагат Изборният кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 05.03.2014 г., посл. изм. и доп. бр. 61 от 02.08.2019 г.) и Правилникът за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация (обн., ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г., посл. изм. и доп. бр. 34 от 23.04.2019 г.).


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения