Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1789-МИ
София, 12 март 2020

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище

Общинска избирателна комисия – Попово, с писмо вх. № МИ-15-197 от 10.03.2020 г. е изпратила решение № 290-МИ от 06.03.2020 г. на ОИК - Попово, с което уведомява Централната избирателна комисия, че с влязлото в сила решение № 289-МИ от 26.02.2020 г. на основание чл. 41, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Славяново, община Попово, област Търговище, Алтънай Алиева Ереджебова.

Към уведомлението са приложени следните документи: заверено копие от влязло в сила решение № 289-МИ/26.02.2020 г. на ОИК – Попово; заверено копие от протокол № 44-МИ/26.02.2020 г. от заседание на ОИК – Попово; заверено копие от решение № 290-МИ/06.03.2020 г. на ОИК – Попово; заверено копие от протокол № 45-МИ/06.03.2020 г. от заседание на ОИК – Попово; копие на писмо рег. №364/20.02.2020 г. от председателя но Общински съвет – Попово; писмо с изх. № АО-27М/05.03.2020 г. от служба ГРАО на община Попово относно справка за броя на населението на с. Славяново. Съгласно справката в с. Славяново, община Попово, област Търговище, към 05.03.2020 г. броят на навършилите осемнадесет години със заявен постоянен адрес е 748 жители, поради което кметство Славяново отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Попово, област Търговище, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1905-МИ / 22.10.2020

    относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

  • № 1904-МИ / 22.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • всички решения