Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1785-МИ
София, 10 март 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив

Общинска избирателна комисия – Първомай, с писмо № ЧМИ-15-1 от 06.03.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 176-МИ от 05.03.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са обявени за предсрочно прекратени пълномощията на Атанас Христев Кръстев като кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив.

Към уведомлението са приложени следните документи: препис-извлечение от акт за смърт на Атанас Христев Кръстев; заверено копие от решение № 176-МИ от 05.03.2020 г. на ОИК – Първомай; копие от писмо от кмета на община Първомай за броя на населението в с. Брягово към 01.11.2019 г. съгласно таблица, изготвена от ГД ГРАО.

Съгласно справката от ГД ГРАО броят на жителите по постоянен адрес в с. Брягово е 377, поради което кметство Брягово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Първомай, област Пловдив, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения