Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1783
София, 05.03.2020

ОТНОСНО: одобрение на изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Постъпило е уведомително писмо от Обществения съвет към ЦИК с входящ № ЦИК-12-9 от 05.03.2020 г., с което Общественият съвет уведомява Централната избирателна комисия за решението си за изменение на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (Правилата), взето на заседание на Обществения съвет на 25.02.2020 г.

Съгласно чл. 55 ал. 2 от Изборния кодекс и раздел III, т. 13 от Решение № 17 от 26 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия следва да одобри и това решение на Обществения съвет, за да влезе то в сила.

След като разгледа и обсъди уведомителното писмо на Обществения съвет и на основание чл. 55, ал. 2 и чл. 57 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Одобрява приетите с решение на Обществения съвет изменения на Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, както следва:

1.В т. 4, в подточка 4.2 се добавя ново тире със следното съдържание:

„- ¼ (една четвърт) от организациите, членуващи в Обществения съвет да свикват заседание.“

2.Текстът т. 5.1 се изменя, както следва:

„5.1. Ръководството се състои от председател и двама заместник-председатели. Всеки от тях се избира за срок от една година, но за не повече от два последователни мандата.“

ІІ. Публикува на интернет страницата на ЦИК приложение към решението, съдържащо Правилата за дейността на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, одобрени с Решение № 103-ЕП от 8 април 2014 г., Решение № 818 от 1 септември 2014 г., Решение № 3230 от 12 май 2016 г., Решение № 4823 от 27 юни 2017 г., Решение № 4831 от 11 юни 2017 г. и с това решение на ЦИК.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1867-МИ / 12.08.2020

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори

  • № 1866-МИ / 12.08.2020

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за гласуване в нови и частични избори за кмет на община и за кмет на кметство

  • № 1865-МИ / 12.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения