Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1780-МИ
София, 28 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „ДИР.БГ“ АД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:

АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 1569-МИ от 27 октомври 2019 г. на ЦИК против „Дир.бг“ АД, ЕИК 130243596, представлявано от Веска Георгиева Василева, за това, че на 27 октомври 2019 г. в 11.50 ч. в гр. София на сайта на Dir.bg под формата на класация на филми са публикувани предварителни резултати от гласуването в изборите: „В Пловдив лента номер 1 към този момент е „Здравец“ с 30.3 %. Изненадващо следва „Дясно на борд“ с 19.2 %. След това са смятаният предварително от някои за фаворит „Македонец“ с 14 % и „Червени ескадрони“ със 7.2 %“; „Във Варна най-голям интерес е към Порто – 43.3 %. „Клисари“ и „Възрожденци“ са в борба за второто място – съответно 15.6 и 14.9 %“; „В Русе води „На учителя с любов“ с 30 %. Съизмерим с интереса към него е този към „Червени ескадрони“ – 25.8 %. Следващ „Македонци“ с 15 % и „Дясно на борд“ – 6.2 %; „Единствено в Плевен филмът на най-голямата продуцентска не е на първа позиция. „В името на герба“ с 22.1 % изостава от лидера „Спартак“ – 38.3 %, както и от подгласника „Червени ескадрони“ – 17 %“, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК от страна на „ДИР.БГ“ АД, представлявано от управителя Веска Георгиева Василева, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК.

АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) – в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН в ЦИК е постъпило писмено възражение по АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. от „ДИР.БГ“ АД, с което не се опровергават направените констатации в акта.

Установеното в АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 1569-МИ от 27 октомври 2019 г. на ЦИК, АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г., препис-извлечение от протокол № 152 от 27.10.2019 г. на ЦИК и подаден в ЦИК сигнал с вх. № С-93-4 от 27 октомври 2019 г., копие от интернет страницата на „ДИР.БГ“ АД от 27 октомври 2019 г., 12:32 часа, на която са публикувани предварителни резултати от гласуването за кандидатите за кмет.

В съставения АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и нарушителя.

За установеното в АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. нарушение към 27 октомври 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 475, ал. 1 ИК, в който законов текст е предвидено, че за нарушение по чл. 205 ИК на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

След като ЦИК провери АУАН № 10-МИ от 29 октомври 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, представлявано от Веска Георгиева Василева, нарушение по чл. 205, ал. 5 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства – нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че следва да се наложи минималният размер на имуществената санкция от 2000 (две хиляди) лв., предвидена в Изборния кодекс. Също така намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за „маловажен“, доколкото същият не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „ДИР.БГ“ АД, ЕИК 130243596, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Лозенец“, ул. „Данаил Дечев“ № 7, представлявано от Веска Георгиева Василева, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения