Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-МИ
София, 6 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Минерални бани, област Хасково

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-11-9 от 04.06.2021 г. с предложение от Пашин Милков Пашинов – упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на ОИК – Минерални бани, област Хасково. На мястото на Юрий Борисов Манолов – секретар на ОИК, се предлага Станимир Костадинов Политов.

Постъпила е молба от Юрий Манолов да бъде освободен от състава на ОИК – Минерални бани, поради преминаване на работа, която не му дава възможност да изпълнява отговорностите си като секретар на ОИК. Към предложението за новия член са приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, ИК за освобождаване на Юрий Борисов Манолов – секретар на ОИК – Минеални бани, област Хасково и за назначаване на негово място за секретар на ОИК – Минерални бани Станимир Костадинов Политов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Минерални бани, област Хасково, Юрий Борисов Манолов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Минерални бани, област Хасково, Станимир Костадинов Политов, ЕГН … .

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения