Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 178-МИ
София, 6 юни 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Минерални бани, област Хасково

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-11-9 от 04.06.2021 г. с предложение от Пашин Милков Пашинов – упълномощен представител на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за промяна в състава на ОИК – Минерални бани, област Хасково. На мястото на Юрий Борисов Манолов – секретар на ОИК, се предлага Станимир Костадинов Политов.

Постъпила е молба от Юрий Манолов да бъде освободен от състава на ОИК – Минерални бани, поради преминаване на работа, която не му дава възможност да изпълнява отговорностите си като секретар на ОИК. Към предложението за новия член са приложени декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, ИК за освобождаване на Юрий Борисов Манолов – секретар на ОИК – Минеални бани, област Хасково и за назначаване на негово място за секретар на ОИК – Минерални бани Станимир Костадинов Политов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Минерални бани, област Хасково, Юрий Борисов Манолов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Минерални бани, област Хасково, Станимир Костадинов Политов, ЕГН … .

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения