Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1779-НС
София, 16 март 2023 г.

ОТНОСНО: реда за участие на представители на регистрираните за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 213 и чл. 213а, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя реда за участие в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК на представители на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките (БАН), както следва:

1. Централната избирателна комисия създава и води входящ регистър на представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и на БАН, които ще участват в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК.

2. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, българските неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и БАН определят не повече от двама представители, които да бъдат вписани в регистъра по предходната точка.

3. Централната избирателна комисия регистрира представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН въз основа на заявление, подписано от лицето или лицата, представляващи съответната партия, коалиция, инициативен комитет, неправителствена организация или БАН. В заявлението се посочват и данни за контакт.

4. Срокът за подаване на заявления е до 21.03.2023 г.

5. Централната избирателна комисия предоставя на MЕУ, БИС и БИМ информация за регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН.

6. Регистрираните представители имат право да присъстват на отделните етапи в процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, като им се осигурява достъп до помещенията, в които се извършва удостоверяването, при спазване на реда за достъп.

7. Министърът на електронното управление, съответно председателят на БИМ и председателят на УС на БИС уведомяват своевременно Централната избирателна комисия за всеки етап от процеса по удостоверяване. Централната избирателна комисия уведомява регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН, включително по електронната поща на съответната регистрирана за участие партия/коалиция, инициативен комитет или организация.

8. Министърът на електронното управление, председателят на БИМ и председателят на УС на БИС представят пред регистрираните от Централната избирателна комисия представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН предварителен доклад относно всички етапи на процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, включително относно процеса и активностите по удостоверяване на съответствието и методологията и начина на изпълнение от МЕУ, БИМ и БИС.

По време на представянето на доклада на присъстващите представители, регистрирани от ЦИК, се осигурява достъп до предоставените устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на системен образ и на изходния код, предоставяне на възможност за инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ.

9. Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация представят публичен доклад за удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК и предоставят на ЦИК пълния доклад и протоколите от удостоверяването.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения