Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1779-ЗДОИ
София, 28 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило по електронната поща заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № МИ-29-2 от 25.10.2019 г., подадено от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, [email protected], чрез Ю. Ч., адрес: гр. …, бул. „…“ № …, бл. …, вх. …, ап. ….

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. На чие име е регистриран домейнът cik.bg.
 2. Ползва ли ЦИК услугите на американската компания Cloudflare, Inc. за поддържане на функционалността и осигуряването на сигурността на сайта cik.bg - да или не.

Ако отговорът е да, откога, от кого, на какво правно основание и при какви финансови и технически условия е сключен договорът, със или без обществена поръчка.

 1. На територията на Република България, на територията на Европейския съюз или извън територията на Европейския съюз са разположени сървърите с данните от сайта на ЦИК и под чия юрисдикция се намират. В тази връзка гарантирана ли е и по какъв начин сигурността на изборния процес, националната сигурност и националната киберсигурност.

В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected]

Централната избирателна комисия с Решение № 1619-ЗДОИ от 02.11.2019 г. е отказала да предостави обществена информация по заявлението.

В Централната избирателна комисия е постъпило Решение № 111 от 31.01.2020 г. по адм. дело № 3342/2019 г. по описа на Варненския административен съд с вх. № МИ-08-22/13.02.2020 г.

Решение № 111 от 31.01.2020 г. отменя Решение № 1619-ЗДОИ от 02.11.2019 г. на ЦИК, с изключение на отказа по т. 2 (технически условия) от заявлението. Варненският административен съд връща преписката на ЦИК, като на основание чл. 41, ал. 1 ЗДОИ задължава ЦИК да предостави в 14-дневен срок достъп до исканата със същото заявление обществена информация.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя следната информация:

По въпрос 1: Интернет домейнът cik.bg е собственост на Централната избирателна комисия.

По въпрос 2: Публичната интернет страница използва пакетен план „business“ за защита от DDoS атаки, предоставяна от Cloudflare, като допълнителен слой в общата архитектура за защита на информационната сигурност на портала на ЦИК. Функционалността на интернет страницата не зависи от Cloudflare.

По въпрос 3: Сървърите, върху които са разположени данните от интернет страницата на ЦИК, се намират в разпределения център за данни на „Информационно обслужване“ АД в София. В ИКТ инфраструктурата на „Информационно обслужване“ АД са внедрени различни решения за защита и наблюдение на събития, свързани с киберсигурността, работещи на различни нива. Компютърната обработка на резултатите от изборите се извършва в изолирани компютърни мрежи и поради това изборният процес не е част от интернет страницата на ЦИК.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2, чл. 34 и чл. 41, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА, седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, [email protected], чрез Ю. Ч., адрес: гр. …, бул. „…“ № …, бл. …, вх. …, ап. ….

Информацията да се предостави по електронен път на посочената в заявлението електронна поща.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Варненския административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения