Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1777-МИ
София, 20 април 2012 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Движение за права и свободи” против решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК – Дупница, област Кюстендил

Постъпила е жалба вх. № 496 от 20.04.2012 г. на ЦИК от Али Али Мареков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", против решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което са назначени членовете на СИК № 130800056 - с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, и е утвърден списъкът на резервните членове. В жалбата са наведени оплаквания, че решението на ОИК - Дупница, за назначаване състава на СИК за произвеждане на изборите за кмет на кметство Кръстава, община Велинград, не съответства на протокола от проведените консултации. Твърди се, че решението на ОИК - Дупница, не е изпратено до упълномощения представител на ПП „ДПС" - Велинград, който е присъствал на консултациите, а за решението пълномощникът е научил случайно след получаване на удостоверенията за назначените членове на СИК на 17 април 2012 г.

Към жалбата са приложени: извлечение от протокол № 8 от 26.03.2012 г. от заседание на ОИК - Дупница; протокол от 19.03.2012 г. от проведени консултации за определяне състава на СИК във връзка с произвеждане на изборите за кмет на кметство Кръстава на 22 април 2012 г.; писмо изх. № 337-00-14 от 22.03.2012 г. от кмета на община Велинград до ОИК - Дупница, относно състава на СИК за произвеждане на изборите за кмет на кметство Кръстава, община Велинград, на 22 април 2012 г.

Представено е и копие от решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, от което е видно, че същото е обявено в 9,00 ч. на 27 март 2012 г. и е свалено от таблото за обявяване на решенията в 10,00 ч. на 11.04.2012 г. В решението е указано, че същото подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му. Предвид съдържащите се данни в представения препис от обжалваното решение същото е обявено по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК и срокът за обжалването му е изтекъл съответно на 29 март 2012 г. Жалбата е депозирана в ОИК - Дупница, с вх. № 15 от 19.04.2012 г. и по съображения от разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от ИК се явява просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 496 от 20.04.2012 г. на ЦИК от Али Али Мареков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", против решение № 9 от 26.03.2012 г. на ОИК - Дупница, област Кюстендил, с което са назначени членовете на СИК № 130800056 - с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, и е утвърден списъкът на резервните членове, като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения