Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1775-НС
София, 15 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3-2 от 15.03.2023 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1697-НС от 22.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., от Константина Стефанова Кипрова, чрез упълномощения представител Александър Георгиев Данаилов, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на 28 (двадесет и осем) лица – представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 28 (двадесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 28 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 26 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 26 (двадесет и шест) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Димитър Георгиев Фиданов

 

2.

Иван Атанасов Гогов

 

3.

Елена Стоянова Грекова

 

4.

Стела Божидарова Рашкова

 

5.

Любомир Божидаров Греков

 

6.

Валентин Йорданов Цонев

 

7.

Георги Йорданов Цонев

 

8.

Валентин Стойнев Борисов

 

9.

Петьо Георгиев Фингаров

 

10.

Пролетина Георгиева Якимова-Цонева

 

11.

Димитрина Атанасова Мишева

 

12.

Пролет Валентинова Борисова

 

13.

Асен Ботьов Рашков

 

14.

Стефан Ботьов Рашков

 

15.

Далия Иванова Радулова

 

16.

Гонца Митева

 

17.

Валентин Александров Клинков

 

18.

Мирослава Мирославова Цекова

 

19.

Васимир Иванов Радулов

 

20.

Стоянка Христова Колева

 

21.

Иван Климентов Колев

 

22.

Венцислав Христов Коленков

 

23.

Камелия Димитрова Стойкова

 

24.

Михаела Николаева Руфаел

 

25.

Йордан Методиев Иванчев

 

26.

Симеон Росенов Биндер

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения