Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1775-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Криводол, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-90 от 26.08.2015 г. от кмета на община Криводол, област Враца, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Криводол.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 25.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Криводол, тъй като между участниците е имало спор за мястото на заместник-председател на ОИК.

Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия.

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Криводол, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Крумова Каменова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивалина Максимова Георгиева
СЕКРЕТАР: Диана Миткова Тодорова
ЧЛЕНОВЕ: Силвия Пламенова Илиева
Евгения Иванова Илиева
Етелка Костадинова Иванова
София Ангелова Иванова-Николова
Йонета Велкова Николова
Геновева Стаменова Гешовска
Мария Тодорова Богданова
Тонка Илкова Тончева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения