Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1775-ПВР/МИ
София, 17 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Съединение, област Пловдив, назначена с Решение № 145-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-868 от 10.04.2012 г. от  Стоил Райчев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" в община Съединение, област Пловдив, във връзка с решение № 232 от 06.04.2012 г. на ОИК - Съединение, община Пловдив, с предложение до ЦИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на ОИК - Съединение Емилия Славчева Халачева на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс поради допуснати три поредни отсъствия по неуважителни причини от заседания. Приложени са протоколи от последните три заседания, в т. ч. и от заседанието на 6 април 2012 г., на което е взето горепосоченото решение № 232 с описания мотив   и получената информация, че лицето е извън страната. Приложена е и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Надка Стоянова Костадинова, която се предлага да бъде назначена на мястото на Емилия Славчева Халачева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 и във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Съединение, област Пловдив, Емилия Славчева Халачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Съединение, област Пловдив, Надка Стоянова Костадинова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1838-НС / 29.03.2023

    относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 2 април 2023 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

  • № 1837-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1836-НС / 28.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ПЛАТФОРМА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения