Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1774-НС
София, 15 март 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-141 от 14.03.2023 г. е постъпило заявление от Димитър Любомиров Киров за освобождаването му като член на РИК 12 – Монтана.

С вх. № НС-11-30 от 14.03.2023 г. е постъпило предложение от Теодор Евгениев Антонов – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“ на мястото на Димитър Любомиров Киров за член на РИК 12 – Монтана, да бъде назначена Ваня Красимирова Генадиева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Ваня Красимирова Генадиева и пълномощно в полза на Теодор Евгениев Антонов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, Димитър Любомиров Киров, ЕГН , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, Ваня Красимирова Генадиева, ЕГН .

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения