Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1773-НС
София, 15 март 2023 г.

ОТНОСНО: постъпили жалби от кмета на община Кубрат и кмета на община Самуил срещу решение № 69-НС от 09.03.2023 г. за изготвяне и представяне на предложенията на органа по чл. 23 ИК за определяне броя на секциите за гласуване с ПСИК на територията на общините в 18 изборен район-Разградски за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и решение № 70-НС от 09.03.2023 г. на РИК – Разград за отлагане на разглеждане на проекти за решения по дневния ред от заседание на 09.03.2023 г. на РИК – Разград

В Централната избирателна комисия от РИК – Разград са постъпили преписки както следва:

- вх. № НС-15-140 от 11.03.2023 г. относно подадена чрез РИК-Разград до ЦИК жалба от Джевдет Азис – кмет на община Самуил, област Разград, срещу решение № 69-НС от 09.03.2023 г. за изготвяне и представяне на предложенията на органа по чл. 23 ИК за определяне броя на секциите за гласуване с ПСИК на територията на общините в 18 изборен район – Разградски за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и решение № 70-НС от 09.03.2023 г. на РИК – Разград за отлагане на разглеждане на проекти за решения по дневния ред от заседание на 09.03.2023 г. на РИК – Разград.

- вх. № НС-15-139 от 11.03.2023 г. относно подадена чрез РИК-Разград до ЦИК жалба от Алкин Неби – кмет на община Кубрат, област Разград, срещу решение № 69-НС от 09.03.2023 г. за изготвяне и представяне на предложенията на органа по чл. 23 ИК за определяне броя на секциите за гласуване с ПСИК на територията на общините в 18 изборен район – Разградски за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и решение № 70-НС от 09.03.2023 г. на РИК – Разград за отлагане на разглеждане на проекти за решения по дневния ред от заседание на 09.03.2023 г. на РИК – Разград.

Доколкото правата и задълженията на жалбоподателите по оспорените актове произтичат от еднакво фактическо състояние и относно тях е компетентен един и същ административен орган, Централната избирателна комисия обединява производствата по преписки с вх. № НС-15-140/11.03.2023 г. и вх. № НС-15-139/11.03.2023 г.

След като се запозна с изложеното в жалбите и с приложените към преписките документи, Централна избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

 

На 06.03.2023 г., с вх. № 77/06.03.2023 г. пред РИК – Разград е представено Уведомление от кмета на община Самуил за определяне броя на ПСИК на територията на общината съобразно подадените заявления.

На 07.03.2023 г., с вх. № 81/07.03.2023 г., пред РИК – Разград е представено Уведомление от кмета на община Кубрат за определяне на броя на ПСИК на територията на общината съобразно подадените заявления.

На 09.03.2023 г., е проведено заседание на РИК – Разград, обективирано в протокол № 07-НС от същата дата, публикуван на сайта на РИК – Разград. На заседанието са присъствали 12 от общо 13 членове. Съгласно отразения в протокола дневен ред, точки 1 – 6 се отнасят до вземане на решения за извършване на промени в съставите на СИК на територията на изборния район и до одобряване на предпечатен образец на бюлетина за гласуване и не са относими към фактическата обстановка по настоящата преписка. Точка 7 е относно проект на решение за определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Самуил, точка 8 – проект на решение за определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Кубрат, съответно точка 9 и 10 – за разпределянето на ръководните състави на ПСИК между партиите и коалициите съответно за община Самуил и община Кубрат, а т. 11 – други.

Заседанието е открито при наличие на кворум. По така представения дневен ред е постъпило предложение от член на комисията за промяна на дневния ред, като вместо да се приема решения по т. 7 и 8 за определяне на броя на секциите за двете общини, да се изпрати писмо до кметовете на всички общини в изборния район, с което да им се укаже към предложенията, които се представят пред РИК, да бъдат приложени документи, които обективно да отразяват трайните увреждания на гласоподавателите, които са подали заявления.

При проведеното гласуване на дневния ред и направеното предложение, с 9 гласа за и 3 – против, изменението в дневния ред е прието и комисията е пристъпила към работа. По т. 1-6 включително са постановени съответни актове съобразно направените предложения за проекти на решения.

Точка 7 от дневния ред е била включена в същия по повод постъпило в РИК-Разград писмо вх. № 77/06.03.2023 г. от кмета на община Самуил за определяне броя на ПСИК на територията на община Самуил съобразно подадените заявления.

Точка 8 от дневния ред е била включена в същия по повод постъпило в РИК – Разград писмо вх. № 81/07.03.2023 г. от кмета на община Кубрат за определяне броя на ПСИК на територията на община Кубрат съобразно подадените заявления.

Оспореното решение № 69-НС от 11.03.2023 г., с което РИК – Разград е приела условия и ред за изготвяне и представяне на предложенията на органа по чл. 23, ал. 1 ИК за определяне броя на секциите за гласуване с ПСИК на територията на общините в 18 изборен район – Разградски, е прието с 9 гласа „ЗА“ и три „ПРОТИВ“, въз основа на изменението на дневния ред по предложение на член на комисията да не се разглеждат по същество постъпилите  предложения на кмета на община Кубрат и кмета на община Самуил.

От приложения към преписката и публикуван на сайта на РИК – Разград протокол № 07-НС от проведеното на 09.03.2023 г. заседание се установява, че диспозитивът на оспорваното решение № 69-НС от 09.03.2023 г. – проверка от страна на РИК за наличие на обстоятелствата по чл. 37 ИК, се обоснова с твърдения от необходимост от достатъчно мотивиране, като въпросното мотивиране, според изразено от член на комисията становище, предполага извършване на действия, които не са в обхвата на правомощията на РИК, нито в контекста на принципите за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, залегнали в ИК и разписани в Решение № 1738-НС от 6 март 2023 г. на Централна избирателна комисия. 

Централната избирателна комисия счита, че соченото решение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а предвид произнасянето на РИК 18 – Разград, преписката да бъде върната на районната комисия незабавно за произнасяне с решение за образуване на ПСИК в община Кубрат и с решение за образуване на ПСИК в община Самуил в съответствие с правомощията им по ИК.

Съображенията за това са следните:

На първо място, решението на РИК 18 – Разград е постановено при липса на материална компетентност за постановяването му и произтеклото от това постановяване неизпълнение на  изричното задължение на органа за произнасяне по постъпилите искания, което е съществено нарушение на правото на защита на заинтересованите лица, което да не може да обоснове санирането му занапред. Липсата на материална компетентност само по себе си е абсолютно отменително основание и достатъчно такова за обявяване на незаконосъобразността му.

От проведеното поименно гласуване и от диспозитива на вписаното в протокола решение от 09.03.2023 г, се установява, че същото е постановено в противоречие с разписаните специални правомощия на районните избирателни комисии, като вместо да изпълни задължението си за образуване на ПСИК за съответната община, предвид наличието на не по-малко от 10 заявления, РИК е постановила решение, с което определя процедура и ред, надхвърлящи обхвата на правомощията им, разписани в чл. 72 ал. 1, т. 1-29 ИК.

В изпълнение на правомощията си и при условията на обвързана компетентност РИК 18 – Разград е била длъжна да образува ПСИК за община Кубрат и ПСИК за община Самуил. При наличие на достатъчен брой заявления и уведомление от кмета на общината, Комисията, от една страна, не може да не извърши или да не изпълни юридическото действие, а от друга, не може да избира решението на дадения въпрос и определянето на последиците от решението. Конкретният въпрос предварително е уреден с изрично нормативно предписание, на което се подчинява административният орган.

В горния смисъл, изложеното от един от членовете на комисията в протокола съображение по отношение на проверка на документацията, послужила на органа по чл. 23 ИК за изпращането на уведомление до РИК за образуването на ПСИК, не е следвало и не може да се ползва като аргумент в подкрепа на или против формирането на волята на органа, издател на акта. Не се откриват по преписката, нито се представиха в допълнение пред настоящия орган документи или доказателства за обстоятелства, обуславящи отказа на РИК 18 – Разград да образува ПСИК. Напротив, налице са били всички предпоставки за образуване на ПСИК, като недопустимо и в противоречие с приципите на изборния процес, въпреки изричното посочване в чл. 37, ал. 3а ИК на органа, който извършва проверката за наличие на обстоятелства по чл. 37, ал. 1 ИК – органа по чл. 23 ИК, РИК 18 – Разград е приела, че функциите по контрол по тази алинея са част от правомощията на РИК по чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 6 ИК във връзка чл. 89, ал. 2 и чл. 90, ал. 1, изр. 2 ИК. Позоваването на посочените текстове от изборното законодателство би имало относима тежест при произнасянето на районната избирателна комисия и би обективирало предпоставки за законосъобразност единствено в хипотеза, в която целената с постановеното решение проверка се отнася до проверка за обективното наличие на съответен брой заявления (по аргумент от разпоредбата на чл. 90, ал. 1 ИК). Следва да се отбележи, че в мотивите на оспореното решение РИК е посочила конкретно обхвата на целената с диспозитива проверка, а именно – извършване на проверка за установяване на наличието на трайно заболяване, представляващо пречка за избирателя да упражни правото си на глас в изборно помещение, поради което са изискани не само заявленията, но и медицинските документи, прилагани към тях от заявителите. Изрично разпоредбата на чл. 37, ал. 3а ИК и точки 3 и 4 от Решение 1738-НС/06.03.2023 г. на ЦИК, възлага тази проверка на органа по чл. 23 ИК. Направеният от РИК 18 – Разград прочит на законовите текстове не кореспондира на обхвата и обема на разписаните в изборния закон правомощия на районните комисии и е незаконосъобразно да се пренебрегва законово задължение, мотивирано с необходимост от реализиране на функции извън процедурите по ИК, при липса на съответни правомощия.

От изложеното до тук е безспорно, че районната избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски, при постановяване на решението си е допуснала съществено нарушение на принципите на изборното законодателство,  постановявайки оспореното решение № 69-НС от 09.03.2023 г., което налага отмяна на постановения от нея акт и връщането на преписката от настоящата инстанция с изрично указание за произнасяне по образуване на ПСИК за община Кубрат и образуване на ПСИК за община Самуил, област Разград.

По отношение на оспорването на Решение № 70-НС от 09.03.2023 г. на РИК 18- Разград, с което е отложено разглеждането на проекти по дневния ред, Централната избирателна комисия счита, че същото попада в обхвата на дефиницията по чл. 21 ал. 5 от АПК като част от производство по издаване на акт, както и че с него не се прегражда законов интерес на жалбоподателя, не се нарушават негови права, нито се вменяват задължения, поради което не подлежи на обжалване и в тази част жалбите следва да бъдат оставени без разглеждане.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс, Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 69-НС от 9 март 2023 г. на РИК 18 –Разград и връща преписката за ново произнасяне съобразно мотивите в настоящото решение.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалби от кмета на община Кубрат и кмета на община Самуил срещу решение № 70-НС от 09.03.2023 г. на РИК – Разград за отлагане на разглеждане на проекти за решения по дневния ред от заседание на 09.03.2023 г. на РИК – Разград.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения