Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1770-НС
София, 15 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9-4 от 14.03.2023 г. от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез пълномощника Мария Димитрова Иванова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1747-НС от 09.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска в полза на Мария Димитрова Иванова;

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска, в полза на 16 (шестнадесет) лица – представители на сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 16 (шестнадесет) бр.;

- списъци с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъците са представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъците на упълномощените лица са предложени 16 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 15 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г.  Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 15 (петнадесет) упълномощени представители на сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, както следва:

  №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                

Атанас Цоков Бенчев

 

2.                

Елена Борисова Бенчева

 

3.                

Боби Рафаел Балтасар

 

4.                

Евлоги Георгиев Евлогиев

 

5.                

Павел Петров Христов

 

6.                

Георги Евлогиев Георгиев

 

7.                

Билян Мирославов Асенов

 

8.                

Боянка Веселинова Лазарова

 

9.                

Борислав Христов Петров

 

10.            

Цветелина Виолетова Деянова

 

11.            

Елена Атанасова Бенчева

 

12.            

Цветелин Атанасов Цоков

 

13.            

Петя Валентинова Василева

 

14.            

Вражо Калинов Асенов

 

15.            

Антон Танев Попхристов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения