Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1766-НС
София, 14 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 11-2 от 14.03.2023 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1756-НС от 13.03.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от представляващия Йордан Димитров Янакиев, подадено от упълномощения представител Ревин Рамадан Аталай, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на Ревин Рамадан Аталай;

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на 10 (десет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 10 (десет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 10 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 (десет) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Цанка Петкова Петрова

 

2.

Галина Василева Тенева

 

3.

Любомир Маев Генчев

 

4.

Кольо Стоянов Колев

 

5.

Надежда Генова Генева

 

6.

Габриела Бисерова Момчилова

 

7.

Александър Персиев Цветков

 

8.

Цветанка Бориславова Добринова

 

9.

Илияна Христова Крушарска

 

10.

Гергана Николова Мраценкова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения