Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1765-МИ
София, 25 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас

Общинската избирателна комисия – Айтос, област Бургас, с писмо вх. № МИ-15-47/06.02.2020 г. на основание чл. 466, ал. 1 ИК е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че с Решение № 1702 от 03.02.2020 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. № 267/2020 г. е отменено Решение № 2018 от 22.11.2019 г. на Административен съд – гр. Бургас, по адм.д. № 2711/2019 г. по описа на АС – гр. Бургас, с което е потвърдено Решение № 140-МИ от 03.11.2019 г. на ОИК – Айтос, и вместо него обявява избора за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, за недействителен.

Към уведомлението са приложени заверени копия от: Решение № 1702 от 03.02.2020 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. № 267/2020 г.; Решение № 2018 от 22.11.2019 г. на Административен съд – гр. Бургас, по адм.д. № 2711/2019 г. по описа на АС – гр. Бургас; решение № 140-МИ от 03.11.2019 г. на ОИК – Айтос.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Айтос, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.

На основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения