Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1764-МИ
София, 20 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-12 от 20.02.2020 г. е постъпило писмо от Иво Захариев – организационен секретар на ПП ГЕРБ – Костенец, с предложение за председател на ОИК – Костенец, да бъде назначена Мая Кирилова Василева на мястото на освободената с Решение № 1755-МИ от 13 февруари 2020 г. на ЦИК Снежана Ангелова Сандова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мая Кирилова Василева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Костенец, Софийска област, Мая Кирилова Василева, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения