Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-МИ
София, 20 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

Общинска избирателна комисия – Бургас, с писмо вх. № МИ-15-141 от 18.02.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 293 от 07.02.2020 г. на основание чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, Халил Енвер Шабан.

Към уведомлението са приложени заверени копия на следните документи: препис от влязло в сила решение № 293-МИ от 07.02.2020 г. на ОИК – Бургас; протокол от проведено заседание на ОИК – Бургас; решение № 294-МИ от 17.02.2020 г. на ОИК – Бургас и справка на ТЗ „ГРАО“ – Бургас за броя на населението на с. Изворище, община Бургас, област Бургас, към дата 27.01.2020 г.

Съгласно приложената таблица на населението по постоянен и настоящ адрес област Бургас, община Бургас, към дата 27.01.2020 г., в кметство Изворище, община Бургас, област Бургас, има регистрирани 456 жители по постоянен адрес, поради което кметство Изворище отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Бургас, област Бургас, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения