Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-ПВР/МИ
София, 9 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Марица, област Пловдив, назначена с Решение № 280-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-857 от 21.03.2012 г. от Деян Стефанов Костов - председател на ОИК - Марица за освобождаването му като председател на комисията и предложение от Васил Михайлов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Марица, за промяна в ОИК - Марица, област Пловдив. Предлага се на мястото на Деян Стефанов Костов за председател на ОИК - Марица, да бъде назначена Нели Захариева Маркова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Захариева Маркова и пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Деян Стефанов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Нели Захариева Маркова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения