Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-ПВР/МИ
София, 9 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Марица, област Пловдив, назначена с Решение № 280-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-857 от 21.03.2012 г. от Деян Стефанов Костов - председател на ОИК - Марица за освобождаването му като председател на комисията и предложение от Васил Михайлов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Марица, за промяна в ОИК - Марица, област Пловдив. Предлага се на мястото на Деян Стефанов Костов за председател на ОИК - Марица, да бъде назначена Нели Захариева Маркова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Захариева Маркова и пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Деян Стефанов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Нели Захариева Маркова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения