Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-ПВР/МИ
София, 9 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Марица, област Пловдив, назначена с Решение № 280-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-857 от 21.03.2012 г. от Деян Стефанов Костов - председател на ОИК - Марица за освобождаването му като председател на комисията и предложение от Васил Михайлов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Марица, за промяна в ОИК - Марица, област Пловдив. Предлага се на мястото на Деян Стефанов Костов за председател на ОИК - Марица, да бъде назначена Нели Захариева Маркова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Захариева Маркова и пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Деян Стефанов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Нели Захариева Маркова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения