Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1762-НС
София, 14 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 3-1 от 14.03.2023 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1697-НС от 22.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., от Константина Стефанова Кипрова, чрез упълномощения представител Александър Георгиев Данаилов, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на Александър Георгиев Данаилов;

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, представляваща сдружението, в полза на 68 (шестдесет и осем) лица – представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 68 (шестдесет и осем) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 68 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 62 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 62 (шестдесет и двама) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Айсен Касимова Саидова

 

2.

Цветозар Петков Стойнов

 

3.

Мехмед Исмаил Тулум

 

4.

Румяна Димитрова Кунева

 

5.

Марта Александрова Райхел- Йончева

 

6.

Емил Стефанов Джурков

 

7.

Ирина Валериева Джуркова

 

8.

Ертан Емин Аптилязим

 

9.

Найме Мустафа Мустафа

 

10.

Мартина Павлинова Георгиева

 

11.

Цветелина Стефанова Емилова

 

12.

Алдемир Демиров Исайев

 

13.

Дениз Али Ферад

 

14.

Георги Петров Бойчев

 

15.

Айше Реджебова Юмерова

 

16.

Кемал Сабриев Юмеров

 

17.

Айхан Ахмед Етем

 

18.

Наджие Неждет Али

 

19.

Ахмед Нихат Али

 

20.

Алиекбер Исмет Саралийски

 

21.

Джамал Мустафа Шериф

 

22.

Гергина Николова Борисова

 

23.

Зафер Рахим Юмерефенди

 

24.

Ремзие Зафер Юмерефенди

 

25.

Гюлюзар Сезгин Челеби

 

26.

Нежля Февзи Челеби

 

27.

Синан Февзи Челеби

 

28.

Димитър Илиев Димитров

 

29.

Мартин Бранимиров Каписъски

 

30.

Бейхан Бейсим Якуб

 

31.

Мелиха Нихад Хюсеин

 

32.

Мустафа Нурула Хюсеин

 

33.

Айше Джефер Хаккъ

 

34.

Джефер Мустафа Хюсейнали

 

35.

Радослава Валентинова Петрова

 

36.

Ахмед Хюсеин Хаккъ

 

37.

Исмаил Осман Ахмед

 

38.

Ресмие Хюсеин Исмаил

 

39.

Станимир Христов Бахчеванов

 

40.

Анна Емилова Бахчеванова

 

41.

Ивета Костадинова Янкова

 

42.

Живко Ангелов Бориславов

 

43.

Даниел Ваньов Захариев

 

44.

Гергана Бориславова Калинова

 

45.

Калоян Емилов Русков

 

46.

Гюнал Гюнеров Чаушев

 

47.

Ивайло Симеонов Биков

 

48.

Майя Кирилова Иванова

 

49.

Петя Илчова Саздова

 

50.

Анна-Кристина Огнянова Николова

 

51.

Юсеин Гюнайдън Али

 

52.

Мария Любомирова Дамянова

 

53.

Николай Вергилиев Атанасов

 

54.

Вера Илиева Дамянова

 

55.

Живко Минчев Георгиев

 

56.

Ивелина Болганова Илиева

 

57.

Пепа Александрова Атанасова

 

58.

Асен Любомиров Дамянов

 

59.

Никол Николаева Атанасова

 

60.

Венцислав Сталинов Ценков

 

61.

Алиш Юсуфов Османов

 

62.

Али Рамадан Юмеров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения