Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1761-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-156 от 28.08.2015 г. от кмета на община Добрич, област Добрич, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Добрич.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524‑МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие по отношение на ръководството на Общинската избирателна комисия в община Добрич. Протоколът е подписан с особено мнение от представителите на партия „Движение за права и свободи".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Петрова Стоянова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Валя Кондова Пейчева
СЕКРЕТАР: Ерхан Керимов Ибрямов
ЧЛЕНОВЕ: Димчо Илиев Илиев
Росица Светлозарова Димова
Ненка Русева Александрова
Меглена Иванова Миланова
Десислава Стефанова Ангелова
Желчо Илиев Петров
Даниел Георгиев Маринов
Милена Георгиева Стойкова Недева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения