Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1759-НС
София, 13 март 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“ срещу решение № 67-НС от 07.03.2023 г. на РИК – Монтана

В Централната избирателна комисия чрез РИК – Монтана, е постъпила жалба с вх. № НС-15-135 от 10.03.2022 г. от ПП „ДПС“, представлявана от Мустафа Сали Карадайъ, чрез Теодора Димитрова Любенова – секретар на Областния съвет ДПС – Монтана, срещу решение № 67-НС от 07.03.2023 г. на РИК – Монтана.

В жалбата се твърди, че РИК – Монтана постановява решение № 67-НС/07.03.2023 г. относно назначаване съставите на СИК на територията на община Медковец в нарушение на изискванията на Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК.

На 23.02.2023 г. в община Медковец са се провели консултации за определяне съставите на СИК за изборите на 2 април 2023 г. Районна избирателна комисия – Монтана е приела решение № 24-НС от 20.02.2023 г., с което е определила 3 ръководни места в съставите на СИК в община Медковец за партия ДПС. Жалбоподателите смятат, че е било редно, след като ДПС има 3 ръководни позиции, същите да са председател, зам.-председател и секретар. Такова е било и предложението на представителя на ДПС, участвал в консултациите. В хода на консултациите обаче не е постигнато съгласие относно председателското място в СИК № 122600003. В Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. е записано, че когато между участващите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно документите в РИК, която да се произнесе.

Според жалбоподателя кметът на общината е следвало да изпрати незабавно цялата преписка с поименните предложения за съставите на СИК, а вместо това е предложил разпределението на ръководните места в СИК № 122600003 да се определи чрез гласуване от страна на присъствалите на консултациите.

Жалбоподателят посочва в жалбата си, че кметът няма право да се намесва във водените консултации и определя за недопустими предприетите действия от страна на администрацията на община Медковец. С оглед на това протоколът от проведените консултации е подписан с особено мнение от представителя на ДПС.

Жалбоподателят твърди, че след приключване на консултациите кметът на община Медковец извършва процесуално нарушение, като прави предложение до РИК – Монтана за назначаване съставите на СИК и определя, че в СИК № 122600003 партия ДПС вместо председател ще има секретар. Също така жалбоподателят смята, че РИК – Монтана е назначила съставите на СИК на територията на община Медковец с решение № 67-НС от 07.03.2023 г., като не е отчела извършените процесуални нарушения при проведените консултации.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Монтана.

След запознаване с преписката в цялост ЦИК приема изложените в жалбата мотиви за основателни, тъй като не са спазени изискванията на Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК относно провеждането на консултации. При положение, че не е постигнато съгласие на проведените консултации, кметът на общината е следвало да изпрати незабавно преписката в Районна избирателна комисия – Монтана, заедно с поименните предложения за състави на СИК на територията на община Медковец.

Видно от протокола за проведените консултации е извършено нарушение на процедурата, предвидена в решението на Централната избирателна комисия, като е проведено гласуване от страна на представителите на политическите сили, участвали в консултациите, по направените предложения за ръководство на СИК № 122600003.

В Решение № 67-НС от 07.03.2023 г. на РИК – Монтана за назначаване съставите на СИК на територията на община Медковец е посочено, че на консултациите при кмета на общината не е постигнато съгласие относно определяне на състава и ръководството на СИК, но самото решение не е мотивирано и не става ясно по какъв начин са определени ръководните места в секционните избирателни комисии и дали са спазени изискванията на раздел ІІ, т. 8 от Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., приложение към Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК. Също така е постъпило особено мнение от секретаря на РИК – Монтана, че по същество при вземането на решение № 67-НС от 07.03.2023 г. на Районната избирателна комисия за определяне на ръководството на СИК № 122600003 не е спазена горепосочената методика за разпределение на ръководните длъжности за всички СИК на територията на община Медковец по отношение на ДПС.

Предвид така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира, че е налице нарушение на изискванията на раздел ІІ, т. 8 от Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., приложение към Решение № 1683-НС от от 16.02.2023 г. на ЦИК.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за отмяна на решение на РИК – Монтана, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 7 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения