Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1756-НС
София, 13 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпили са заявления с вх. № 11 от 10.03.2023 г. и № 11-1 от 13.03.2023 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, подписани от представляващия Йордан Димитров Янакиев, подадени от упълномощения представител Габриела Георгиева Милчева, като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на Габриела Георгиева Милчева;

- пълномощно от Йордан Димитров Янакиев – представляващ сдружението, в полза на 155 (сто петдесет и пет) лица – представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 155 (сто петдесет и пет) бр.;

- списъци с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъците са представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 151 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 151 (сто петдесет и един) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Явор Владимиров Делчев

 

2.

Антонио Марчев Сарафов

 

3.

Галин Иванов Генчев

 

4.

Владимир Боянов Върбанов

 

5.

Тодор Георгиев Кирязов

 

6.

Христо Янков Джумалиев

 

7.

Наташа Костова Кирязова

 

8.

Дарина Емилова Георгиева

 

9.

Емил Стайков Димитров

 

10.

Генади Симеонов Петков

 

11.

Васко Тодоров Кирязов

 

12.

Станислава Димитрова Димитрова

 

13.

Илия Димитров Илиев

 

14.

Донко Станиславов Димитров

 

15.

Ваньо Петров Канев

 

16.

Маргарита Кръстева Стойнова

 

17.

Айлин Юкселова Халилова

 

18.

Юксел Халилов Алиев

 

19.

Ани Николаева Николова

 

20.

Атанас Атанасов Йонков

 

21.

Албена Денева Йонкова

 

22.

Атанас Стефанов Йонков

 

23.

Габриела Георгиева Милчева

 

24.

Цветана Димитрова Христова

 

25.

Ивилин Светлозаров Стойчев

 

26.

Анелия Веселинова Топузова

 

27.

Ралица Илиева Йорданова

 

28.

Светла Димитрова Абаджиева

 

29.

Сияна Емилова Куцарова

 

30.

Селвинай Кямилова Аталай

 

31.

Самира Халил Аталай

 

32.

Халил Кадир Аталай

 

33.

Кирил Димитров Руменов

 

34.

Виктория Ивова Иванова

 

35.

Йоана Димитрова Кръстева

 

36.

Иван Георгиев Кръстев

 

37.

Снежанка Георгиева Георгиева

 

38.

Димитър Кирилов Стойчев

 

39.

Емил Алексиев Тодоров

 

40.

Десислава Евгениева Генова

 

41.

Светлана Кръстева Санкова

 

42.

Донко Николов Санков

 

43.

Георги Милчев Стойковски

 

44.

Петя Банова Санкова

 

45.

Бетина Санкова Санкова

 

46.

Санко Санков Санков

 

47.

Богомил Георгиев Чолаков

 

48.

Светла Петрова Кирова

 

49.

Цветан Илиев Тодоров

 

50.

Венислава Иванова Георгиева

 

51.

Денис Неданов Бошнаков

 

52.

Ахмад Джамал Хамуд

 

53.

Милчо Ангелов Тончев

 

54.

Антоанета Николова Динева

 

55.

Кристияна Калинова Калинова

 

56.

Валентина Георгиева Динева

 

57.

Кирилка Петрова Атанасова

 

58.

Димитър Янев Атанасов

 

59.

Иванка Недева Богданова

 

60.

Николай Валентинов Георгиев

 

61.

Борислава Стоянова Махмуд

 

62.

Алпер Раиф Махмуд

 

63.

Мирослав Недялков Стефанов

 

64.

Руско Желязков Русев

 

65.

Гергана Георгиева Атанасова

 

66.

Николай Стефанов Атанасов

 

67.

Георги Стефанов Илиев

 

68.

Тони Куманов Иванов

 

69.

Иванка Георгиева Николова

 

70.

Мария Василева Златанова  Илиева

 

71.

Радослав Любчов Йовков

 

72.

Любен Радославов Йовков

 

73.

Христинка Ненкова Джамбазова

 

74.

Радостина Радославова Йовкова

 

75.

Павел Банчев Джоголанов

 

76.

Вера Петрова Вълова

 

77.

Нели Иванова Иванова

 

78.

Михаил Иванов Иванов

 

79.

Георги Николов Дичев

 

80.

Рашко Петков Христов

 

81.

Даниела Василева Казанджиева  Христова

 

82.

Ненка Стоянова Мирчева

 

83.

Силвия Симеонова Хадриан

 

84.

Марио Лешек Хадриан

 

85.

Петър Олег Яков

 

86.

Стойчо Стоянов Панчев

 

87.

Радостин Янков Доросиев

 

88.

Свилен Луков Шипочинов

 

89.

Димитър Нанков Белаков

 

90.

Памела Димитрова Вълкова

 

91.

Недельо Николаев Караниколов

 

92.

Денислав Димитров Лазаров

 

93.

Кирил Рашков Палавеев

 

94.

Тодор Георгиев Спасов

 

95.

Георги Илиев Крачунов

 

96.

Калина Венелинова  Дикова

 

97.

Паулина Венкова Русинова

 

98.

Венко Грозев Русинов

 

99.

Даниела Христова Ганева

 

100.

Петър Георгиев Георгиев

 

101.

Даниела Величкова Георгиева

 

102.

Валентина Красимирова Вълчева

 

103.

Величко Тончев Кънев

 

104.

Светла Росенова Терзиева

 

105.

Георги Петров Георгиев

 

106.

Ревин Рамадан Аталай

 

107.

Благовест Викторов Коджебашев

 

108.

Мариана Йонкова Костадинова

 

109.

Огнян Йорданов Костадинов

 

110.

Нора Огнянова Костадинова

 

111.

Снежанка Колева Бургуджиева

 

112.

Ивелина Колева Колева  Гачева

 

113.

Красимир Проданов Янев

 

114.

Денис Симов Илиев

 

115.

Илиян Атанасов Петров

 

116.

Калин Атанасов Калинов

 

117.

Йордан Красимиров Канев

 

118.

Боян Бончев Бонев

 

119.

Димитър Желев Александров

 

120.

Златка Желязкова Ангелова

 

121.

Цветомир Ангелов Цветанов

 

122.

Илиян Стефанов Асенов

 

123.

Константин Иванов Кръстев

 

124.

Мая Радославова Канчова

 

125.

Владимир Николаев Ценов

 

126.

Биляна Миткова Илиева

 

127.

Ралица Калоянова Николова

 

128.

Александър Йорданов Димитров

 

129.

Александър Демчев Мечев

 

130.

Лиляна Костадинова Кочева

 

131.

Цветомир Андреев Маринов

 

132.

Доброслава Здравкова Димитрова

 

133.

Румяна Иванова Маринова

 

134.

Мелани Денис Илиева

 

135.

Димитър Генчев Бакалов

 

136.

Костадин Славчев Димитров

 

137.

Станимир Димитров Петров

 

138.

Иван Иванов Божилов

 

139.

Мартин Маринов Кънчев

 

140.

Виктория Иванова Тодорова

 

141.

Димитринка Атанасова Вълчева

 

142.

Николина Христова Никова

 

143.

Алекси Альошев Пайтонджиев

 

144.

Красимир Трифонов Христов

 

145.

Радка Кирова Йълдъзхан

 

146.

Велена Данкова Мирчева

 

147.

Любомир Костадинов Георгиев

 

148.

Теодор ДавидовТодоров

 

149.

Гани Петров Щерев

 

150.

Веска Янкова Щерева

 

151.

Иван Мариев Стоев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения