Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1756-МИ
София, 4 април 2012 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционна избирателна комисия в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, за нов избор за кмет на кметство на 22 април 2012 г.

Постъпило е писмо от ОИК - Бяла Слатина с вх. № 397 от 30.03.2012 г., като към него по реда на чл. 34, ал. 11 от ИК са приложени всички относими документи по отношение назначаването на секционна избирателна комисия на територията на община Бяла Слатина за нов избор за кмет на кметство Бъркачево на 22 април 2012 г., в т.ч.: протокол № 64 от 27.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина от проведено заседание, ведно с приложени писма-уведомления изх. № 5500-1 от 08.03.2012 г. и № 5500-2-1 от 15.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент; протоколи от 15.03.2012 г. и 20.03.2012 г. от проведени заседания на упълномощените представители на парламентарно представени партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалиции от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ИК за определяне квотното разпределение и състава на СИК в с. Бъркачево и броя на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; писмо изх. № 5500-1-6 от 22.03.2012 г. на кмета на община Бяла Слатина до ОИК - Бяла Слатина, относно резултатите от преговорите за определяне състава на СИК в с. Бъркачево и състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК за новия избор за кмет на кметство Бъркачево на 22 април 2012 г.; протоколи, удостоверяващи уведомлението на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии, имащи право на участие в преговорите при кмета; решение № 308 от 05.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, относно определяне общия брой на членовете на секционна избирателна комисия № 060800022 на територията на кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, при произвеждане на нови избори за кмет на кметство Бъркачево, насрочени на 22 април 2012 г.; решение № 309 от 05.03.2012 г. на ОИК - Бяла Слатина, относно начина на разпределение и преразпределение на местата в СИК № 060800022 в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина; предложения на местните ръководства на политическите партии и коалиции от партии, участвали в консултациите: ПП „ГЕРБ", КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПП „Движение за права и свободи" и ПП „Национално движение за стабилност и възход".

Видно от протокола за проведените консултации не е постигнато съгласие по отношение на квотното разпределение и ръководните длъжности по квоти за съответните участници в консултациите. От протоколите от две заседания на упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и представителя на партията, която има член в Европейския парламент и от представения протокол от заседание на ОИК - Бяла Слатина, е видно, че при консултациите при кмета и проведеното заседание на ОИК - Бяла Слатина въпреки проведените разисквания не се е стигнало до вземане на решение относно квотното разпределение и ръководните длъжности по квоти в СИК в с. Бъркачево, община Бяла Слатина, поради което ОИК - Бяла Слатина е изпратила всички документи в Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 34, ал. 11 и във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 060800022 в кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Ангелова Ценова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ани Мириянова Искренова
СЕКРЕТАР: Георги Георгиев Узунов
ЧЛЕНОВЕ: Христо Цветков Иванов
Мариета Георгиева Тодорова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения