Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1755-НС
София, 13 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Ад унитатем“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5-3 от 10.03.2023 г. от сдружение „Ад унитатем“, регистрирано с Решение на ЦИК № 1710-НС от 27.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., подписано от представляващия Лилия Димитрова Ангелова-Несторова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова – представляваща сдружението, в полза на 32 (тридесет и две) лица – представители на сдружението;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 32 (тридесет и два) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 32 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 29 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за три лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 29 (двадесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Тодор Лазаров Томов

 

2.

Ралица Йорданова Саманджиева

 

3.

Цветанка Вескова Саманджиева

 

4.

Йордан Христов Саманджиев

 

5.

Ивайло Захариев Янакиев

 

6.

Вера Йорданова Янакиева

 

7.

Екатерина Валентинова Рот

 

8.

Биляна Георгиева Димитрова

 

9.

Атанаска Миткова Димитрова

 

10.

Василка Йорданова Миланова

 

11.

Жаклина Найденова Руменова

 

12.

Румяна Василева Трайчева

 

13.

Билян Георгиев Димитров

 

14.

Георги Димитров Трайчев

 

15.

Татяна Георгиева Филипова

 

16.

Живко Белков Филипов

 

17.

Георги Драганов Димитров

 

18.

Надежда Силванова Любчова

 

19.

Фидана Методиева Русева

 

20.

Анета Петрова Димитрова

 

21.

Христина Атанасова Сандева

 

22.

Рени Георгиева Петрова

 

23.

Александър Иванов Нанков

 

24.

Данае Деметрио Химона

 

25.

Иван Нанков Нанков

 

26.

Мая Вълчева Нанкова

 

27.

Веселин Ташков Ташев

 

28.

Денис Даниел Димитров

 

29.

Велислав Василев Борисов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения