Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1754-МИ
София, 13 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Априлци, област Ловеч

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-10-10 от 11.02.2020 г. е постъпило писмо от община Априлци с приложено предложение от Ст. Нунев – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК – Априлци, да бъде назначена Петя Стефанова Стефанова от предложения резервен състав на мястото на освободената с Решение № 1743-МИ от 4 февруари 2020 г. на ЦИК Снежина Димитрова Стоянова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Стефанова Стефанова и копия от 3 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Петя Стефанова Стефанова, ЕГН …, като председател на ОИК – Априлци, област Ловеч.

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения