Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1754-МИ
София, 13.02.2020

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Априлци, област Ловеч

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-10-10 от 11.02.2020 г. е постъпило писмо от община Априлци с приложено предложение от Ст. Нунев – общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК – Априлци, да бъде назначена Петя Стефанова Стефанова от предложения резервен състав на мястото на освободената с Решение № 1743-МИ от 4 февруари 2020 г. на ЦИК Снежина Димитрова Стоянова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петя Стефанова Стефанова и копия от 3 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Петя Стефанова Стефанова, ЕГН …, като председател на ОИК – Априлци, област Ловеч.

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения