Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1753-НС
София, 13 март 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 09.03.2023 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, представлявано от Диана Василева Ефтимова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – изпълнителен директор на сдружението, в полза на 16 (шестнадесет) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 16 (шестнадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 14 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 2 лица за регистрация като наблюдатели извън страната.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 16 (шестнадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

За страната

 

1.

Ясен Юлиянов Лазаров

 

2.

Диана Василева Ефтимова

 

3.

Цветан Свиленов Кадиев

 

4.

Елена Николаева Андонова

 

5.

Мариана Ангелиева Терзийска

 

6.

Ива Юлиянова Лазарова

 

7.

Лилиан Радославова Никифорова

 

8.

Иван Стоянов Гъчмов

 

9.

Юлия Мариянова Иванчева

 

10.

Веска Тенчева Митракиева

 

11.

Пламена Петрова Хубчева

 

12.

Александър Колев Стаменов

 

13.

Александър Станимиров Стаменов

 

14.

Десислава Христова Христова

 

 

Извън страната

 

1.

Йоана Миткова Манджукова

 

2.

Камелия Любомирова Конакчиева-Трибулен

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения