Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1753-МИ/НР
София, 3 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-243 от 28.08.2015 г. от кмета на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Полски Тръмбеш.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции, с изключение на коалиция „България без цензура".

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на ОИК в община Полски Тръмбеш, както и за председател и зам.-председател на ОИК.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Полски Тръмбеш.

Протоколът е подписан с особени мнения от представителите на коалиция „БСП лява България" и партия „Движение за права и свободи", които са приложени. Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-243 от 01.09.2015 г. от коалиция „България без цензура" за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Григоров Ангелов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Антонов Цачев
СЕКРЕТАР: Кръстина Богданова Костадинова
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Григорова Петрова
Славка Атанасова Чотова
Ангел Петров Петров
Мурадие Ферадова Ахмедова
Росен Калушков Асенов
Елена Тодорова Досева
Валентин Георгиев Ангелов
Христина Иванова Кръстева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1907-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения