Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1751-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Янков Енчев срещу решение № 150-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК – Дряново, област Габрово

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-98\1 от 07.02.2020 г. е постъпила жалба от Стефан Янков Енчев срещу решение № 150-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК – Дряново, област Габрово, с което не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите за приемане на решение за обжалване на решение № 21 от 29.01.2020 г. по адм. д. № 11/2020 г. по описа на Административен съд – Габрово.

В жалбата се излагат подробни съображения за това, че решението на Административен съд – Габрово, следва да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

Производството пред ОИК – Дряново, е образувано въз основа на постъпило уведомление от общински съветник в община Дряново, в което са изложени твърдения за наличие на основание за предсрочно прекратяване пълномощията на избран общински съветник в община Дряново поради неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 ЗМСМА

С решение № 147-МИ от 08.01.2020 г. ОИК – Дряново, е разгледала уведомлението и е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК. Така постановеното решение е обжалвано пред Административен съд – Габрово, образувано е административно дело № 11/2020 г. и с решение № 21 от 29.01.2020 г. съдът е отменил решението на ОИК – Дряново, като незаконосъобразно. В срока за обжалване на съдебното решение ОИК – Дряново на заседание, проведено на 03.02.2020 г., е обсъдила възможността да се предприемат действия от упълномощени представители на комисията за изготвяне и депозиране на жалба против решението на Административен съд – Габрово.

При приемане на оспорваното решение № 150-МИ от 03.02.2020 г. комисията не е постигнала необходимото мнозинство от две трети за приемане на решение за обжалване на решението на Административен съд – Габрово пред Върховния административен съд, т.е. налице е решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 ИК.

Решението на ОИК – Дряново, не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, тъй като с него не се създават или засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации по смисъла на § 1, т. 2 АПК. Решението има организационен характер, видно от съдържанието му, и има за предмет правото на комисията да прецени дали да обжалва решението на Административен съд – Габрово. Общинската избирателна комисия – Габрово, в условията на оперативна самостоятелност и при наличие на необходимото мнозинство от две трети от присъстващите при изискуемия кворум приема решение за обжалване на решението на Административен съд – Габрово, което решение не подлежи на самостоятелен контрол от Централната избирателна комисия. Оспореното решение не е категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88 във връзка с чл. 58 ИК.

Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК – Дряново, се явява недопустима, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване, и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стефан Янков Енчев срещу решение № 150-МИ от 03.02.2020 г. на ОИК – Дряново, област Габрово.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения