Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1751-ПВР/МИ
София, 2 април 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Дупница, област Кюстендил, назначена с Решение № 431-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-862 от 28.03.2012 г. от  община Дупница, област Кюстендил, от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Емил Гущеров за промяна в състава на ОИК - Дупница, като на мястото на Мария Иванова Кацарова-Станкова - член на ОИК, да бъде назначена Мирослава Александрова Александрова. Към предложението са представени: удостоверение изх. № 94-Д-87 (1) от 22.03.2012 г. на кмета на община Дупница, от което е видно, че Мария Иванова Кацарова-Станкова е починала на 22.11.2011 г.; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломата за висше образование и личната карта на Мирослава Александрова Александрова.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 10, чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Мария Иванова Кацарова-Станкова, ЕГН ..., като член на ОИК - Дупница, област Кюстендил.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Дупница, област Кюстендил, Мирослава Александрова Александрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения