Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1750
София, 10 март 2023 г.

ОТНОСНО: достъп до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338, чл. 381, както и чл. 445, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по настоящото решение, разпореждане на съдебните органи или искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на съответната община.

2. Извън случаите по т. 1 по реда на настоящото решение се осъществява достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали в следните случаи:

2.1. предаване на изборни книжа в ДА „Архиви“ при условията и по реда на Закона за националния архивен фонд (ЗНАФ) – след произвеждане на общи избори от същия вид съгласно чл. 287, ал. 8 и чл. 445, ал. 8 ИК;

2.2. преместване на изборните книжа и материали от едно помещение в друго;

2.3. подреждане на изборните книжа и материали в помещението, в което се съхраняват;

3. Когато са налице други причини, извън посочените в т. 2, кметът на общината отправя искане до ЦИК за отваряне на помещението, която се произнася с решение.

4. Настоящото решение се прилага за достъп до помещения и изборни книжа и материали от всички видове избори и референдуми, които се произвеждат.

5. Отварянето на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали по решение на ЦИК, се извършва въз основа на мотивирана заповед на кмета на общината, която съдържа:

5.1. основанието за отварянето и настоящото решение;

5.2. целите на отварянето;

5.3. органът, който го е разрешил (ЦИК, съдебни органи, разследващи органи по чл. 52 от НПК);

5.4. разрешение за отваряне;

5.5. комисия от длъжностни лица, на която са възложени действията по отварянето;

5.6. възлагане на комисията да извърши запечатване на помещението след изпълнението на целите, за които е отворено, ако в него продължава съхранението на изборни книжа и материали.

6. За всяко извършено отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликовете, съхранявани в него, се съставя протокол, в който се вписват:

6.1. заповедта на кмета на общината по т. 5;

6.2. основанието за разпечатването;

6.3. органът, който е разрешил разпечатването;

6.4. имената на лицата, които присъстват при разпечатването;

6.5. състоянието, в което са открити чувалите (торбите) и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени);

6.6. документите, които се изваждат, съответно прибират в чувалите (торбите) и пликовете, изпълнение на задължението по т. 7 от настоящото;

6.7. имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, като се вписва качеството, в което присъстват.

7. След всяко отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, при условие, че в същото остават такива за съхранение, то отново задължително се запечатва с хартиени ленти, подписани от всички членове на комисията по т. 5.5 и подпечатани с печата по Решение № 1597-НС от 7 февруари 2023 г. на ЦИК, върху който е поставен уникален знак.

8. За всяко отваряне на помещения по т. 1 кметът на общината изпраща на Централната избирателна комисия уведомително писмо, което съдържа:

8.1. номер и дата на  заповедта на кмета на общината по т. 5;

8.2. основанието за разпечатването;

8.3. органът, който е разрешил отварянето;

8.4. имената на лицата, които присъстват при отварянето;

8.5. състоянието, в което са открити чувалите (торбите) и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени); документите, които се изваждат, съответно прибират в чувалите (торбите) и пликовете, изпълнение на задължението по т. 7 от настоящото и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Настоящото решение отменя всички актове на ЦИК относно достъп до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали.

Решението се прилага и за достъп до запечатани помещения в областните администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали.

Настоящото решение се изпраща на всички кметове на общини и на всички областни управители.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения