Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1750-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сърница, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-8 от 06.02.2020 г. е постъпило предложение от Емин Салих Бозов – председател на Общинския съвет на ДПС – Сърница, за секретар на ОИК – Сърница, да бъде назначена Айсел Кемал Османджикова от предложения резервен състав на мястото на освободената с Решение № 1745-МИ от 6 февруари 2020 г. на ЦИК Нешиде Неджимиева Кисьова.

След извършена служебна проверка ЦИК установи, че Айсел Кемал Османджикова е в списъка с резервните членове по преписката по назначаване на ОИК – Сърница, като в същата са налице декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копия от диплома за завършено висше образование и от удостоверение за правоспособност от Министерството на правосъдието на Айсел Кемал Османджикова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Сърница, област Пазарджик, Айсел Кемал Османджикова, ЕГН ...

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения