Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1749-МИ
София, 11 февруари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

Общинската избирателна комисия – Тунджа, област Ямбол, с писмо вх. № МИ-15-109/07.02.2020 г. на основание чл. 466, ал. 1 ИК е уведомила Централната избирателна комисия относно обстоятелството, че с решение № 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд – гр. Ямбол, по адм.д. № 398/2019 г. по описа на АС – гр. Ямбол, изборът за кмет на кметство в с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол, извършен с решение № 157-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Тунджа, е обявен за недействителен. С решение № 1697 от 03.02.2020 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. № 13990/2019 г. е оставено в сила решение № 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд – гр. Ямбол, по адм.д. № 398/2019 г. по описа на АС – гр. Ямбол.

Към уведомлението са приложени: влязло в сила решение № 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд – гр. Ямбол, по адм.д. № 398/2019 г. по описа на АС – гр. Ямбол, с което изборът за кмет на кметство в с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол, е обявен за недействителен; решение № 1697 от 03.02.2020 г. на ВАС, Четвърто отделение, по адм.д. № 13990/2019 г., с което е оставено в сила решение № 263 от 19.11.2019 г. на Административен съд – гр. Ямбол, по адм.д. № 398/2019 г. по описа на АС – гр. Ямбол.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Тунджа, област Ямбол, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс за насрочване на нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол.

На основание чл. 466, ал. 1 във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи нов избор за кмет на кметство с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения